+30 211 7051841

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management ~ «ΔΠΜΣ στη διεθνή ναυτιλία, χρηματοοικονομική και διοίκηση»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Επισπεύδον Τμήμα), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη διεθνή ναυτιλία, χρηματοοικονομική και διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management, ISFM).

Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν ή εργάζονται στον κλάδο της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης, και επιδιώκουν την ανέλιξή τους στα υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς αγοράς μέσω ενός αγγλόφωνου προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το Πρόγραμμα προσφέρει:

  • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 11 Ιουλίου 2017

Προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας θα πρέπει να συμπληρώσετε καταλλήλως και αναλόγως τόσο την προβλεπόμενη εδώ αίτηση στην Equal Society  όσο και την απαιτουμένη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα  σχετική αίτηση (εδώ). 

Προσοχή. Η αίτηση που ζητείται και αφορά το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο σε μορφή  .jpg, .gif ή .pdf μαζί με την αίτηση που αποστέλλεται στην Equal Society. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter